Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021

Εκπαιδευτικό υλικό της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

Εκπαιδευτικό υλικό για να μιλήσεις στους μαθητές σου για τους πρόσφυγες

Το υλικό αυτό απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και είναι ιδιαίτερα ευέλικτο ώστε να προσαρμόζεται ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες κάθε τάξης και διδακτικού αντικειμένου (γλώσσα, ιστορία, γεωγραφία, καλλιτεχνικά κτλ.). Το εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο είτε της διαθεματικότητας, εμπλουτίζοντας τον τρόπο διδασκαλίας αλλά και τα ίδια τα σχολικά βιβλία, είτε της ευέλικτης ζώνης και των διάφορων προγραμμάτων, όπως η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και η Αγωγή Υγείας.

Για περισσότερα εδώ:

Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑΤο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Στατιστικής και Αξιοποίησης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, του ΤΕΑΠΗ του Πανεπιστημίου Αθηνών, σας προσκαλεί να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας σ΄ ένα από τα ακόλουθα προγράμματα:
1. «Ηλεκτρονική διοικητική διαχείριση και οργάνωση εκπαιδευτικών μονάδων»
2. «Βασικές δεξιότητες στις ΤΠΕ και παιδαγωγική αξιοποίηση στη διδακτική πράξη» (προετοιμασία για τις εξετάσεις πιστοποίησης Α΄Επιπέδου)
3. «Ανάλυση Ποσοτικων και ποιοτικών δεδομένων κοινωνικών επιστημών με χρήση του λογισμικού SPSS»
Τα προγράμματα στοχεύουν:
1. Στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στους ενδιαφερόμενους σχετικά με την χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην διοικητική διαχείριση και οργάνωση των σχολικών μονάδων.
2. Στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων χρήσης του υπολογιστή και ορθής παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη.
2. Στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικά με την χρήση και αξιοποίηση λογισμικών τόσο της Στατιστικής όσο και της ποιοτικής ανάλυσης δεδομένων που προκύπτουν από την έρευνα αλλά και την καθημερινές επαγγελματικές ανάγκες στον χώρο των Κοινωνικών Επιστημών.
Τα παραπάνω προγράμματα είναι ετήσια και έχει το καθένα διάρκεια 350 ωρών. Έχουν δομηθεί σε δια ζώσης και εξ αποστασεως διδακτικές συνεδρίες. Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης μοριοδοτούμενου εκπαιδευτικού προγράμματος» από το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Στατιστικής και ΤΠΕ στην Εκπαίδευση του ΤΕΑΠΗ του Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο είναι πιστοποιημένος φορέας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό απόφαση 2451/13-11-15.
Απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς (δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης) όλων των βαθμίδων
Στελέχη της Διοίκησης της εκπαίδευσης.
Πτυχιούχους ΑΕΙ οι οποίοι ενδιαφέρονται να εργαστούν στους τομείς της Εκπαίδευσης και της διά Βίου Μάθησης
Φοιτητές
Για περισσότερες πληροφορίες:  https://eestpe-e.blogspot.com/

Τι ισχύει με νέα διάταξη για το ωρολόγιο πρόγραμμα

Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Αντικαθίσταται η περίπτ. ββ ́ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 682/1977 (Α ́ 244), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως εξής:
«ββ) Το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας (Ε.Ω.Π.Δ.) συντάσσεται, σύμφωνα με παιδαγωγικά κριτήρια, το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου εκάστου έτους από τον διευθυντή ή τον προϊστάμενο του σχολείου, εγκρίνεται από τον προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων της διεύθυνσης εκπαίδευσης και υλοποιείται με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Ο προϊστάμενος εκπαιδευτικών θεμάτων αποστέλλει το Ε.Ω.Π.Δ. στον διευθυντή εκπαίδευσης προς ενημέρωσή του».

Άλλες αλλαγές στο ΠΔ 79/2017
θ) το Κεφάλαιο Β ́ του άρθρου 11 τροποποιείται ως εξής: αα) η παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Το Ε.Ω.Π.Δ. συντάσσεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου από το διευθυντή ή τον προϊστάμενο του νηπιαγωγείου, σε συνεργασία με το σύλλογο διδασκόντων. Το Ε.Ω.Π.Δ. βασίζεται σε παιδαγωγικά κριτήρια και στο πλαίσιο αυτό αξιοποιείται το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών και οι διδακτικές ώρες για τις οποίες έχουν τοποθετηθεί στη σχολική μονάδα. Το Ε.Ω.Π.Δ. υποβάλλεται σε τρία αντίγραφα στον προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων για θεώρηση, ο οποίος επιστρέφει ένα θεωρημένο αντίγραφο στο σχολείο και ένα στέλνει για ενημέρωση στον οικείο διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αντίγραφο του πρακτικού του συλλόγου διδασκόντων:

α) επισυνάπτεται στο Ε.Ω.Π.Δ. του Σχολείου,
β) αναρτάται σε εμφανές σημείο στο γραφείο των εκπαιδευτικών. Ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες του κάθε νηπιαγωγείου το ωρολόγιο πρόγραμμα μπορεί να αναπροσαρμόζεται από τους νηπιαγωγούς, ύστερα από συνεργασία με τον προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων».Τρίτη 26 Απριλίου 2016

ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Α’ ΚΑΙ Β' ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΠΕ


Γίνεται γνωστό ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία έκδοσης των Βεβαιώσεων Πιστοποίησης Α και Β επιπέδου ΤΠΕ για τους εκπαιδευτικούς που ολοκλήρωσαν επιτυχώς τις αντίστοιχες δοκιμασίες πιστοποίησης των παρακάτω περιόδων:
  • 5ης περιόδου πιστοποίησης Α’ επιπέδου ΤΠΕ (Φεβρουάριος – Απρίλιος 2015),
  • 4ης περιόδου πιστοποίησης Β' Επιπέδου ΤΠΕ (Μάιος - Ιούλιος 2014) και
  • 5ης περιόδου πιστοποίησης Β' Επιπέδου ΤΠΕ (Μάιος – Ιούλιος 2015)
στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» του Ε.Π. «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ, η οποία υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου.
Οι πρωτότυπες Βεβαιώσεις Πιστοποίησης πρόκειται να αποσταλούν στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης των δικαιούχων εκπαιδευτικών. Θα ακολουθήσει σχετική ενημέρωση με νεότερη ανακοίνωση.
Παράλληλα, για διευκόλυνση των δικαιούχων εκπαιδευτικών, διατίθενται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Πράξης (http://b-epipedo2.cti.gr/mis) με χρήση των προσωπικών τους κωδικών, «ψηφιοποιημένα αντίγραφα» των πρωτοτύπων Βεβαιώσεων Πιστοποίησης (Επιλογή: «Αποτέλεσμα Πιστοποίησης Α' (ή Β’) Επιπέδου Τ.Π.Ε.» -> «Εκτύπωση «ψηφιοποιημένου αντιγράφου» πρωτότυπης Βεβαίωσης Πιστοποίησης»), για χρήση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Παρασκευή 18 Μαρτίου 2016

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

13 & 14 Μαΐου 2016
 
 

Η διημερίδα που διοργανώνει η Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Νηπιαγωγών για την αξιοποίηση των ΤΠΕ (Π.Ε.Ε.Ν.Α.@ΤΠΕ), με τη συνεργασία του Τμήματός Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Αθηνών  (Τ.Ε.Α.Π.Η.),  με θέμα: «Εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί δράσεις και προοπτικές στο σύγχρονο νηπιαγωγείο», θα πραγματοποιηθεί στις 13 & 14 Μαΐου 2016 στην Αθήνα

Τόπος διεξαγωγής: Παρασκευή  13 Μαΐου 2016, Αμφιθέατρο Νομικής (Ακαδημίας 45, Αθήνα) και

Σάββατο  14 Μαΐου 2016,  Πνευματικό  Κέντρο Δήμου Αθηναίων, Αμφιθέατρο  Α. Τρίτσης (Ακαδημίας 50, Αθήνα)

Αναφορικά με τα βιωματικά εργαστήρια, ισχύουν οι δηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν τον Φεβρουάριο.

Περισσότερα εδώ:

Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2016

ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι αναβάλλεται η προγραμματισμένη την Παρασκευή 12 και το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2016, διημερίδα που συνδιοργανώνει η ΠΕΕΝΑ@ΤΠΕ με το ΤΕΑΠΗ του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα, «Εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί, δράσεις και προοπτικές στο σύγχρονο νηπιαγωγείο». Λόγω των επικείμενων κινητοποιήσεων στο κέντρο της Αθήνας και των πιθανών δυσχερειών στις μετακινήσεις που αυτές συνεπάγονται.
Οι νέες ημερομηνίες διεξαγωγής της διημερίδας, θα ανακοινωθούν στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα!
Το ΔΣ της ΠΕΕΝΑ


 «Εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί, δράσεις και προοπτικές στο σύγχρονο νηπιαγωγείο»

Η Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Νηπιαγωγών για την αξιοποίηση των ΤΠΕ (Π.Ε.Ε.Ν.Α.@ΤΠΕ) σε συνεργασία με το τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Αθηνών, οργανώνουν την παραπάνω διημερίδα στις 12 & 13 Φεβρουαρίου 2016, στην Αθήνα.
Η πρώτη ημέρα της διημερίδας είναι αφιερωμένη στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στο νηπιαγωγείο και περιλαμβάνει διαλέξεις από πανεπιστημιακούς και παρουσιάσεις διδακτικών παρεμβάσεων στην τάξη από νηπιαγωγούς.
Η δεύτερη μέρα είναι αφιερωμένη στις σύγχρονες τάσεις της Προσχολικής Εκπαίδευσης και περιλαμβάνει διαλέξεις από πανεπιστημιακούς και παράλληλα βιωματικά εργαστήρια.
Σκοπός της διημερίδας και σύμφωνα με το καταστατικό της Π.Ε.Ε.Ν.Α.@ΤΠΕ είναι να δοθεί η δυνατότητα στους/ις νηπιαγωγούς της Α/θμιας Εκπ/σης να έρθουν σε επαφή με σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και πρακτικές και μέσα από τη βιωματική και ενεργητική συμμετοχή τους να μετουσιώσουν τη θεωρία σε πράξη.
Η συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ για τα εγγεγραμμένα και ταμειακά ενήμερα μέλη της Ένωσης. Νέα μέλη μπορούν να εγγραφούν και πριν την έναρξη της διημερίδας στο χώρο διεξαγωγής της (κόστος εγγραφής/συμμετοχής 10 ευρώ).
Εάν θέλετε να συμμετέχετε στα βιωματικά εργαστήρια της διημερίδας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα ΕΔΩ
Τα εργαστήρια  έχουν περιορισμένο αριθμό θέσεων. Μπορείτε να επιλέξετε μόνο ένα από αυτά.
Θα τηρηθεί σειρά χρονικής προτεραιότητας.
Βεβαιώσεις παρακολούθησης θα δοθούν σ΄ όλες/ους εγγραφούν να παρακολουθήσουν τη διημερίδα.
 
              ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ ΑΘΗΝΑΣ           
Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2016
(Αμφιθέατρο Μαρασλείου Διδασκαλείου) 
16:30-17:00   ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ
17:00-17:15    ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
17:15-17:45     Μαρία Σφυρόερα: «Διαμορφώνοντας ανοιχτά και συνεργατικά περιβάλλοντα  μάθησης με τη συμβολή των ΤΠΕ: προβληματισμοί
και εμπειρίες»
17:45-18:15    Γιώργος Φεσάκης: « Δημιουργική διδασκαλία και μάθηση με
ΤΠΕ στο Νηπιαγωγείο»
18:15:18:30    Αναστασία Κωνσταντοπούλου: «Μαθησιακές δραστηριότητες
για χάρτη   με ΤΠΕ για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας»
18:30-19:00   Διάλειμμα-Καφές
 
19:00-19:15    Γιώτα Παναγιωτοπούλου: «Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στο νηπιαγωγείο: Από   την θεωρία στην Πράξη»
19:15-20:45     Παρουσιάσεις διδακτικών παρεμβάσεων στο νηπιαγωγείο  με αξιοποίηση των ΤΠΕ από νηπιαγωγούς :         
Έφη Μήλιου, Δήμητρα Τομαρά: «Μήλο μου κόκκινο"                          
Γεωργία Ζιούλη, Έλενα Παπαδοπούλου:  «Χρωματοσχήματα: Μια πολύχρωμη εμπειρία
Μαρία Κοταρίδου, Θεώνη Καμπανά: «Το e-twinning  πάει… νηπιαγωγείο
Μαριάνθη Καλαφάτη: «Εκεί ψηλά στον ουρανό, υπάρχει κάποιο μυστικό
Γιώτα Σταυρίδου, Μυρτώ Κούμη: «Αξιοποιώντας το λογισμικό παρουσίασης στο νηπιαγωγείο»
Βάσια Σπηλιώτη, Έφη Κακαρούγκα: «Δημιουργία ηλεκτρονικού  βιβλίου στο νηπιαγωγείο- Δύο διαφορετικές προσεγγίσεις»
20:45-21:00    Συζήτηση  

Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2016
(Πνευματικό κέντρο Δήμου Αθηναίων-Αμφιθέατρο Αντώνης Τρίτσης)
09:00-09:30    ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ- ΕΓΓΡΑΦΕΣ
09:30-10:00    Αλεξάνδρα Ανδρούσου: "Δίκτυο συνεργαζόμενων Νηπιαγωγών ΤΕΑΠΗ: η πορεία οικοδόμησης μιας κοινότητας μάθησης"
10:00 -10:20    Xαρά Δαφέρμου: "Διερευνητική μάθηση για όλους: μια πρόκληση για  το  σχεδιασμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας"
10:20 -10:40    Βασίλης Τσάφος: “Ο αναστοχαζόμενος εκπαιδευτικός στο σύγχρονο εκπαιδευτικό πλαίσιο”  
10:40-10:50     Μαρία Κτενιαδάκη, Γιώτα Παναγιωτοπούλου: "Διερεύνηση καίριων ζητημάτων που αφορούν το νηπιαγωγείο και τη νηπιαγωγό της Α/θμιας   Εκπ/σης», Παρουσίαση Έρευνας της  Π.Ε.Ε.Ν.Α.@ΤΠΕ
10:40- 11:00     Συζήτηση   
11:00 -11:30     Διάλειμμα- Καφές
                              
                              
 11:30-14:00  ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
    (Αίθουσες διδασκαλίας – εργαστήριο Πανεπιστημίο
                    - Ιπποκράτους 33)
 
1.  Στεφανία Βουβουσίρα,  Αιμιλία Φάκου: «Του κάδρου τα τεχνάσματα: ένα εργαστήρι αξιοποίησης της                  φωτογραφίας»
2.  Φωτεινή Κωστούδη, Βίκυ Λαγοπούλου : «Παραμύθια με όλους για όλους…»
3.  Ηρώ Βούλγαρη-Διονύσης Μάνεσης: «Ψηφιακά παιχνίδια και Μάθηση:
Σχεδιασμός και αξιοποίηση στην εκπαιδευτική  διαδικασία του νηπιαγωγείου»
4.  Κάντζου Νίκη: «Μουσειακή Εκπαίδευση: Όταν τα αντικείμενα λένε 
 ιστορίες  με τη συμβολή των ΤΠΕ»
5.  Μαίρη Τρύφων: «Εργαλεία διοίκησης και οργάνωσης του  νηπιαγωγείου:
ο ρόλος της προϊσταμένης»
 

Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2015

Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΤΗΣ ΤΙΜΩΡΙΑΣBridge (Γέφυρα) είναι μια μικρή ιστορία για τέσσερις χαρακτήρες των ζώων που προσπαθούν να διασχίσουν μια γέφυρα , αλλά συναντούν εμπόδια μεταξύ τους στην προσπάθειά τους αυτή!
Η μη συνεργασία οδηγεί την τιμωρία…
Το ηθικό δίδαγμα αυτής της ιστορίας είναι πως μπορεί να υπάρχουν συχνά διαφωνίες ή ανταγωνιστικά μονοπάτια στη ζωή, όμως πέρα από την υπερηφάνεια, υπάρχει και ο συμβιβασμός!