Πέμπτη, 5 Ιουλίου 2018

Τι ισχύει με νέα διάταξη για το ωρολόγιο πρόγραμμα

Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Αντικαθίσταται η περίπτ. ββ ́ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 682/1977 (Α ́ 244), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως εξής:
«ββ) Το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας (Ε.Ω.Π.Δ.) συντάσσεται, σύμφωνα με παιδαγωγικά κριτήρια, το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου εκάστου έτους από τον διευθυντή ή τον προϊστάμενο του σχολείου, εγκρίνεται από τον προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων της διεύθυνσης εκπαίδευσης και υλοποιείται με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Ο προϊστάμενος εκπαιδευτικών θεμάτων αποστέλλει το Ε.Ω.Π.Δ. στον διευθυντή εκπαίδευσης προς ενημέρωσή του».

Άλλες αλλαγές στο ΠΔ 79/2017
θ) το Κεφάλαιο Β ́ του άρθρου 11 τροποποιείται ως εξής: αα) η παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Το Ε.Ω.Π.Δ. συντάσσεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου από το διευθυντή ή τον προϊστάμενο του νηπιαγωγείου, σε συνεργασία με το σύλλογο διδασκόντων. Το Ε.Ω.Π.Δ. βασίζεται σε παιδαγωγικά κριτήρια και στο πλαίσιο αυτό αξιοποιείται το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών και οι διδακτικές ώρες για τις οποίες έχουν τοποθετηθεί στη σχολική μονάδα. Το Ε.Ω.Π.Δ. υποβάλλεται σε τρία αντίγραφα στον προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων για θεώρηση, ο οποίος επιστρέφει ένα θεωρημένο αντίγραφο στο σχολείο και ένα στέλνει για ενημέρωση στον οικείο διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αντίγραφο του πρακτικού του συλλόγου διδασκόντων:

α) επισυνάπτεται στο Ε.Ω.Π.Δ. του Σχολείου,
β) αναρτάται σε εμφανές σημείο στο γραφείο των εκπαιδευτικών. Ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες του κάθε νηπιαγωγείου το ωρολόγιο πρόγραμμα μπορεί να αναπροσαρμόζεται από τους νηπιαγωγούς, ύστερα από συνεργασία με τον προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων».Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου