Πέμπτη, 5 Ιουλίου 2018

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑΤο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Στατιστικής και Αξιοποίησης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, του ΤΕΑΠΗ του Πανεπιστημίου Αθηνών, σας προσκαλεί να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας σ΄ ένα από τα ακόλουθα προγράμματα:
1. «Ηλεκτρονική διοικητική διαχείριση και οργάνωση εκπαιδευτικών μονάδων»
2. «Βασικές δεξιότητες στις ΤΠΕ και παιδαγωγική αξιοποίηση στη διδακτική πράξη» (προετοιμασία για τις εξετάσεις πιστοποίησης Α΄Επιπέδου)
3. «Ανάλυση Ποσοτικων και ποιοτικών δεδομένων κοινωνικών επιστημών με χρήση του λογισμικού SPSS»
Τα προγράμματα στοχεύουν:
1. Στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στους ενδιαφερόμενους σχετικά με την χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην διοικητική διαχείριση και οργάνωση των σχολικών μονάδων.
2. Στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων χρήσης του υπολογιστή και ορθής παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη.
2. Στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικά με την χρήση και αξιοποίηση λογισμικών τόσο της Στατιστικής όσο και της ποιοτικής ανάλυσης δεδομένων που προκύπτουν από την έρευνα αλλά και την καθημερινές επαγγελματικές ανάγκες στον χώρο των Κοινωνικών Επιστημών.
Τα παραπάνω προγράμματα είναι ετήσια και έχει το καθένα διάρκεια 350 ωρών. Έχουν δομηθεί σε δια ζώσης και εξ αποστασεως διδακτικές συνεδρίες. Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης μοριοδοτούμενου εκπαιδευτικού προγράμματος» από το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Στατιστικής και ΤΠΕ στην Εκπαίδευση του ΤΕΑΠΗ του Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο είναι πιστοποιημένος φορέας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό απόφαση 2451/13-11-15.
Απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς (δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης) όλων των βαθμίδων
Στελέχη της Διοίκησης της εκπαίδευσης.
Πτυχιούχους ΑΕΙ οι οποίοι ενδιαφέρονται να εργαστούν στους τομείς της Εκπαίδευσης και της διά Βίου Μάθησης
Φοιτητές
Για περισσότερες πληροφορίες:  https://eestpe-e.blogspot.com/

Τι ισχύει με νέα διάταξη για το ωρολόγιο πρόγραμμα

Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Αντικαθίσταται η περίπτ. ββ ́ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 682/1977 (Α ́ 244), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως εξής:
«ββ) Το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας (Ε.Ω.Π.Δ.) συντάσσεται, σύμφωνα με παιδαγωγικά κριτήρια, το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου εκάστου έτους από τον διευθυντή ή τον προϊστάμενο του σχολείου, εγκρίνεται από τον προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων της διεύθυνσης εκπαίδευσης και υλοποιείται με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Ο προϊστάμενος εκπαιδευτικών θεμάτων αποστέλλει το Ε.Ω.Π.Δ. στον διευθυντή εκπαίδευσης προς ενημέρωσή του».

Άλλες αλλαγές στο ΠΔ 79/2017
θ) το Κεφάλαιο Β ́ του άρθρου 11 τροποποιείται ως εξής: αα) η παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Το Ε.Ω.Π.Δ. συντάσσεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου από το διευθυντή ή τον προϊστάμενο του νηπιαγωγείου, σε συνεργασία με το σύλλογο διδασκόντων. Το Ε.Ω.Π.Δ. βασίζεται σε παιδαγωγικά κριτήρια και στο πλαίσιο αυτό αξιοποιείται το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών και οι διδακτικές ώρες για τις οποίες έχουν τοποθετηθεί στη σχολική μονάδα. Το Ε.Ω.Π.Δ. υποβάλλεται σε τρία αντίγραφα στον προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων για θεώρηση, ο οποίος επιστρέφει ένα θεωρημένο αντίγραφο στο σχολείο και ένα στέλνει για ενημέρωση στον οικείο διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αντίγραφο του πρακτικού του συλλόγου διδασκόντων:

α) επισυνάπτεται στο Ε.Ω.Π.Δ. του Σχολείου,
β) αναρτάται σε εμφανές σημείο στο γραφείο των εκπαιδευτικών. Ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες του κάθε νηπιαγωγείου το ωρολόγιο πρόγραμμα μπορεί να αναπροσαρμόζεται από τους νηπιαγωγούς, ύστερα από συνεργασία με τον προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων».